ประวัติโรงเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียน

กำหนดการ เปิด-ปิด โรงเรียน

Print
Category: newsandinformation
Published Date Written by KraTai

กำหนดการ เปิด-ปิด โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

มีนาคม 2556

   

14

พิธีจบหลักสูตรสถานศึกษา

ห้องประชุมชั้น 3

15

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- ผู้ปกครอง ชั้นอนุบาล - ม.2 และ ม.4 - ม.5 รับนักเรียนกลับบ้าน

ห้องประชุมชั้น 3

15-18

- นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าค่ายทักษะชีวิต

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8


เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี

รายการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

พฤษภาคม 2556

   

12

- ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รายงานตัวเข้าค่ายปรับพื้นฐาน

ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

13-15

- นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าค่ายปรับพื้นฐาน

ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

15

- ผู้ปกครองนำนักเรียน ชั้นอนุบาล - ม.6 มารายงานตัว

ยกเว้นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

16

- นักเรียนเข้าชั้นเรียน

 

 

Tuesday the 3rd. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ เลขที่ 6 ถนนโสตศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300. Joomla 3.0 Template.